سردخانه

مشخصات پروژه

عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان محل اجرا کارفرما وضعیت پروژه
سردخانه اصفهان سوله پرداز در دست اجرا