سنگبری

مشخصات پروژه

عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان محل اجرا کارفرما وضعیت پروژه
سنگبری یزد-میبد مهندس عمادی پایان یافته