محوطه‌سازی سوله

محوطه‌سازی سوله

محوطه‌سازی سوله در صورت طراحی و سفارش کارفرما شامل دیوارکشی، ساخت زیرسازی، جدول‌کشی و روکش راه‌های ارتباطی و دسترسی از معابر و درب اصلی به داخل سوله، تسطیح، خاک‌برداری، شن‌ریزی، درخت‌کاری، بتن‌ریزی، سیمان‌کاری، آسفالت‌کاری و سنگفرش محوطه اطراف سازه منطبق با شرایط و اصول شهری و شهرک صنعتی محل قرارگیری و ساخت سازه