مهندس مومن زاده

مشخصات پروژه

عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان محل اجرا کارفرما وضعیت پروژه
مهندس مومن زاده اصفهان (شهرک برق و الکترونيک) مهندس مومن زاده پایان یافته