نمونه کارهای طراحی

نمونه کارهای طراحی

ادرس

مشخصات پروژه

کارفرما

واحد اجرایی

کوهپایه

سوله دو دهانه 30 متري  و طول72 متر و ارتفاع 7.8552 متر

 

آقای عباسی

کارخانه تولید شیشه و بلور کوهپایه

شهرضا

سوله با 2 دهانه 15 متري و 1 دهانه 7 متري  با بچه سوله و طول36 متر و ارتفاع 8.75 متر

آقای ادهمی

 

استان خراسان رضوي شهرستان تربت جام

سوله دهانه 20 و 18 متري  و طول48 متر و ارتفاع 9 متر

آقای افیونیان

 

استان خوزستان شهرستان اهواز

سوله دو دهانه 18 متري  و طول35 متر و ارتفاع 6 متر

آقای احمدیان

 

استان اصفهان شهرستان مبارکه - شهرک صنعتی ده سرخ

سوله دهانه 20.57 و 18 متري  و طول39.75 متر و ارتفاع 6.7 متر

آقای احمد پور

 

استان اصفهان شهرستان شهرضا

سوله دو دهانه 36 متري  و طول12 متر و ارتفاع 10.3 متر

آقای علی محمدی

سرخانه 7000 متری

استان تهران شهرستان تهران

سوله دهانه 17.1 متر  و طول23.64 متر و ارتفاع 9.05 متر

آقای علیشاه

 

استان اصفهان شهرستان علويجه

سوله دهانه 14.7 متر  و طول 37 متر و ارتفاع 4.5 متر

آقای امینی

 

استان اصفهان شهرستان علويجه

سوله دو دهانه 15 متري  و طول54 متر و ارتفاع 8.5 متر

آقای آرمی

 

استان لرستان شهرستان پل دختر

سوله دهانه 8 و 6 متري  با بچه سوله و طول18 متر و ارتفاع 6 متر

آقای بیات

 

استان اصفهان شهرستان شاهين شهر

سوله دهانه 11.7 متر  و طول48 متر و ارتفاع 13.75 متر

آقای دادخواه

 

استان اصفهان شهرستان مبارکه

سوله دو دهانه 20.85 متري  و طول42 متر و ارتفاع 8 متر

آقای دکتر یزدان بخش

 

استان اصفهان شهرستان اصفهان

سوله دهانه 19.6 متر  و طول30 متر و ارتفاع 7.9 متر

آقای افتخاری

 

استان خراسان رضوي شهرستان سبزوار

سوله دهانه 10 متر  و طول65 متر و ارتفاع 2.8 متر

 

اتکا

استان کهکيلويه و بوير احمد شهرستان ياسوج

سوله دهانه 12 متر  و طول30 متر و ارتفاع 6.3 متر با سقف

آقای عیوضیان

 

گچساران

سوله دهانه 20 متر  و طول30 متر و ارتفاع 15/6 متر با سقف

آقای عیوضیان

 

استان اصفهان شهرستان اصفهان

سوله دهانه 29.79 متر  و طول48 متر و ارتفاع 6.5 متر

آقای فلاحی

 

استان خراسان رضوي شهرستان قوچان

سوله دهانه 17 متر  و طول78 متر و ارتفاع 5 متر

آقای گنجی

 

استان اصفهان شهرستان نجف آباد

سوله دهانه 29.25 متر  و طول63 متر و ارتفاع 7.32 متر

آقای قوچانی

کارخانه بسته بندی فراورده های پروتئینی

استان اصفهان شهرستان اصفهان

 

آقای حبیبی

دیزل ژنراتور

: استان تهران شهرستان تهران

سوله دهانه 15 متر  و طول15.7 متر و ارتفاع 6 متر

آقای حبیبی

 

استان تهران شهرستان تهران

سوله دهانه 36 متر  و طول14 متر و ارتفاع 8.35 متر با سقف

آقای حائری

 

استان اصفهان شهرستان شهرضا

سوله دهانه 16 متر  و طول36 متر و ارتفاع 7.75 متر

آقای حر

 

استان اصفهان شهرستان اصفهان

سوله دهانه 13.15 متر  و طول18 متر و ارتفاع 7.75 متر

آقای جابری

 

استان اصفهان شهرستان اصفهان

سوله دو دهانه 14.15 متري و طول25  متر و ارتفاع 6.85 متر

آقای جمالی

کارخانه ساخت رباط های جوشکار شهرک برق و  الکترونیک

استان اصفهان شهرستان علويجه

سوله دهانه 24 و 6 متري  با بچه سوله و طول72 متر و ارتفاع 7

آقای جزایری

 

استان تهران شهرستان تهران

 

سوله با 2 دهانه 21 متري و 1 دهانه 8 متري  با بچه سوله و طول48 متر و ارتفاع 8.9163 متر

آقای خیام باشی

 

استان اصفهان شهرستان شهرضا

سوله دهانه 15 متر  و طول48 متر و ارتفاع 8.75 متر

آقای مالکی فر

 

استان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز

سوله دهانه 52.3 و 17 متري  با بچه سوله و طول48 متر و ارتفاع 12.44 متر

 

آقای ممقانی

 

استان اصفهان شهرستان مبارکه

سوله دهانه 20 متر  و طول49 متر و ارتفاع 12 متر

آقای مسقطیان

 

استان گيلان شهرستان رشت

سوله دهانه 12.4 متر  و طول80 متر و ارتفاع 3.25 متر

آقای مظاهری

 

استان تهران شهرستان تهران

سوله دو دهانه 20 متري  و طول66 متر و ارتفاع 6.9 متر با سقف تک شيب

آقای میوه چی

کارخانه وزارت دفاع

استان قزوين شهرستان قزوين

سوله دهانه 13.7 متر  و طول54 متر و ارتفاع 8.6 متر

آقای محرابی

 

استان اصفهان شهرستان نائين

سوله دهانه 20 متر  و طول48 متر و ارتفاع 6 متر

آقای مفیدی

 

استان اصفهان شهرستان اصفهان(شهرک برق و الکترونیک)

سوله دهانه 26 متر  و طول12 متر و ارتفاع 11 متر با سقف دارای دو نیم طبقه

 

آقای مومن زاده

ابزارالات برقی

استان اصفهان شهرستان اصفهان

سوله دهانه 14.58 متر  و طول19.8 متر و ارتفاع 8.2 متر با سقف قوسي

آقای منزوی

 

شهرک جی

 

آقای قزوینی

نخ زاگرس

استان اصفهان شهرستان مبارکه

 

سوله دهانه 16 و 12 متري  و طول36 متر و ارتفاع 7.75 متر

آقای پهلوانی

 

استان اصفهان شهرستان اصفهان

سوله دهانه 16.5 و 7.5 متري  با بچه سوله و طول48 متر و ارتفاع 7.25 متر

 

آقای رستمی

 

استان اصفهان شهرستان اصفهان

سوله دو دهانه 15 متري  و طول48 متر و ارتفاع 9 متر

آقای صفری

 

مشهد

سوله دهانه 29.68 متر  و طول30 متر و ارتفاع 9.6552 متر

آقای سریع الاطلاق

سالن های تعمیر  ونگه داریمترو و قطار شهری مشهد

استان تهران شهرستان تهران

سوله دو دهانه 20 متري  و طول18 متر و ارتفاع 8.6552 متر

آقای شادبه

 

استان اصفهان شهرستان اصفهان

سوله دهانه 27.3 متر  و طول24 متر و ارتفاع 8.5 متر

 

شهرداری

استان همدان شهرستان همدان

سوله دهانه 40 متر  و طول100.4 متر و ارتفاع 6.75 متر

آقای شاکی

 

استان خوزستان شهرستان اهواز

سوله دهانه 30 متر  و طول54 متر و ارتفاع 10 متر

آقای شارع

 

استان اصفهان شهرستان اصفهان

سوله دهانه 9.68 متر  و طول30 متر و ارتفاع 6.7 متر

آقای شریف

 

استان کرمان شهرستان بافت

سوله دهانه 15 متر  و طول30 متر و ارتفاع 6.4482 متر

آقای طاهری

 

استان قزوين شهرستان تاکستان

سوله دهانه 24 متر  و طول24 متر و ارتفاع 6.55 متر

آقای تشپور

 

استان قزوين شهرستان قزوين

سوله دهانه 16 متر  و طول24 متر و ارتفاع 11 متر

آقای زرآبادی

 

استان خوزستان شهرستان بندر امام خميني

سوله دو دهانه 12 متري  و طول12 متر و ارتفاع 6.75 متر

آقای علی پور

 

استان خوزستان شهرستان بندر امام خميني

سوله دو دهانه 60 متري  و طول84 متر و ارتفاع 8.88 متر

آقای امانی

 

استان ايلام شهرستان ايوان

سوله دهانه 12.6 متر  و طول15.6 متر و ارتفاع 5 متر

آقای امینی

ری سوله

استان اصفهان شهرستان اصفهان

سوله دو دهانه 14 متري  و طول84 متر و ارتفاع 6.75 متر

آقای باقری

 

استان هرمزگان شهرستان بندر عباس

سوله دهانه 20 متر  و طول102 متر و ارتفاع 8.75 متر

آقای محرابی

کارخانه قطعه سازی

استان اصفهان شهرستان اصفهان

سوله دهانه 16 متر  و طول64 متر و ارتفاع 6 متر

 

دیزل ژنراتور

استان اصفهان شهرستان اصفهان

سوله دهانه 21.78 متر  و طول23.7 متر و ارتفاع 7.5 متر

آقای فلاحی

 

استان خراسان رضوي شهرستان قوچان

سوله دهانه 17 متر  و طول78 متر و ارتفاع 5 متر

آقای گنجی

 

استان خراسان رضوي شهرستان نيشابور

سوله دو دهانه 19.2 متري  و طول42 متر و ارتفاع 6.75 متر

آقای خسروی

 

استان اصفهان شهرستان شهرضا

سوله دهانه 15 متر  و طول42 متر و ارتفاع 8.25 متر

آقای مالکی فر

 

استان اصفهان شهرستان چادگان

سوله دو دهانه 20 متري  و طول48 متر و ارتفاع 7.75 متر

آقای رشیدی

 

استان کرمان شهرستان کرمان

سوله دو دهانه 35 متري  و طول100 متر و ارتفاع 16.75 متر

آقای سرهنگ زاده

 

استان اصفهان شهرستان اصفهان

قاب دهانه 27.3 متر  و ارتفاع 8.5 متر(قاب مشترک)

 

شهرداری

استان خراسان رضوي شهرستان قوچان

سوله دو دهانه 22 متري  و طول54 متر و ارتفاع 8.75 متر

آقای سلطانی

 

استان خوزستان شهرستان اهواز

سوله دو دهانه 24 متري  و طول48 متر و ارتفاع 10.79 متر با سقف قوسي

آقای تهمتنی

 

استان قزوين شهرستان تاکستان

سوله دهانه 24.65 متر  و طول120.4 متر و ارتفاع 7.88 متر

آقای زر آبادی

 

اراک

سوله دهانه 18 متر  و طول36متر و ارتفاع 5/7 متر

آقای کلاهدوزان

فولاد سازی فراهان

شاهین شهر

سوله دهانه 8/15متر  و طول54متر و ارتفاع 5/8 متر

آقای ربانی

کارخانه تولید MDF

همدان

سوله دهانه40متر  و طول100متر و ارتفاع6 متر

آقای شکی

سردخانه

میناب

سوله دهانه21متر  و طول36متر و ارتفاع8/7 متر

 

 

علویجه، چم شهر

سوله دو  دهانه 24متر  و طول36متر و ارتفاع6متر

دکتر یزدانبخش

 

خرم آباد

سوله دهانه 18متر  و طول48متر و ارتفاع 8 متر

آقای مهندس محمدی

 

کرج

سوله دو دهانه44متر  و طول60متر و ارتفاع9 متر

آقای تقی پور

کارخانه قطعه سازی

 

سوله چهار دهانه76 متر  و طول110متر و ارتفاع 13متر

آقای سرابیان

 

بندر عباس

سوله دهانه18متر  و طول36متر و ارتفاع 5/7متر

آقای سالاری

 

اصفهان- شهر بهارستان

سوله دهانه5/22متر  و طول5/16متر و ارتفاع 5/7 متر

آقای فلاحی

شرکت سیال گستر سپاهان

اصفهان

سوله دهانه5/26متر  و طول36متر و ارتفاع 5/8 متر

آقای رحمتی

 

اصفهان زردنجان

سوله دهانه 24متر  و طول28متر و ارتفاع5/6 متر

مهندس رستمی

 

محمودآباد جرقویه

سوله دو دهانه 28متر  و طول84متر و ارتفاع 6 متر

آقای باقری

 

 

سوله دو دهانه40متر  و طول48متر و ارتفاع 7 متر

آقای رشیدی

 

نطنز

 

آقای سلیمی

کارخانه تولیدات دامی

میمه

 

آقای شاهین

کارخانه سنگبری وزوان

بیجار

 

آقای جعفری

کارخانه تولید کنستانتره فولاد

شهرضا –شهرک رازی

 

آقای ملکی فر

کارخانه فرآوری و تولید قهوه

یاسوج

 

آقای صالحی

کارخانه تولید کنستانتره میوه

اهواز

سوله دهانه 200متر  و طول84متر و ارتفاع8 متر

 

 

سمنان

سوله دو دهانه 28متر  و طول84متر و ارتفاع 6 متر

آقای حقیقت

 

 

سوله دو دهانه 31متر  و طول72متر و ارتفاع 9 متر

شرکت لوحه سازان

کارگاه دو طبقه تولید کارتن با چاپ

اندیمشک

سوله دو دهانه 20متر  و طول42متر و ارتفاع 7 متر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک

کارگاه دانشگاه آزاد اندیمشک

اصفهان

سوله دو دهانه 20متر  و طول72متر و ارتفاع 8 متر

شرکت ورق سازی لوله سازان

کارگاه خمکاری ورق شرکت لوله سازان

اصفهان

سوله 3 دهانه 52متر  و طول130متر و ارتفاع 7 متر

آقای خرازی

طراحی کارگاه  ریخته گری شخصی

ماهشهر

سوله دهانه 110متر  و طول1800متر و ارتفاع 9 متر

اهتمام گستر ماهشهر

انبار غلات

اصفهان

سوله  دهانه 20متر  و طول54متر و ارتفاع 92/8 متر

 

کارخانه مغزی

اصفهان- نایین

سوله دو  دهانه 25متر  و طول18متر و ارتفاع 92/5 متر

 

 

استان گيلان شهرستان رشت

سوله دهانه 32 متر  و طول50 متر و ارتفاع 8.75 متر

آقای عسگری

 

استان اصفهان شهرستان شاهين شهر

سوله دهانه 11.5 متر  و طول23 متر و ارتفاع 13.22 متر با سقف قوسي

 

آقای داد خواه

 

استان اصفهان شهرستان شهرضا

سوله دهانه 18 و 6 متري  با دو بچه سوله و طول42 متر و ارتفاع 6.2 متر

 

آقای قریشی

 

استان خوزستان شهرستان بندر ماهشهر

سوله سه دهانه  و طول109.5 متر و ارتفاع 6.71 متر

آقای پور عباسی

 

استان اصفهان- شهرستان دهق

سوله  دهانه 6.82متر  و طول10متر و ارتفاع4 متر

آقای راعی

 

استان اصفهان شهرستان شاهين شهر

سوله تک دهانه  و طول30 متر و ارتفاع 8 متر

آقای ریزانه

 

شهرک صنعتی مورچه خورت

زیربنای بیش از 10000 متر مربع فضای کارگاهی و انبار بتنی به ابعاد 40 در 50 متر در 4 طبقه با سیستم باربری دال دو طرفه همراه سایر ملحقات تانک گلوکوز و سپتیک تانک و مخازن آب

 

 

ساختمان صنعتی بتنی کارخانه گز سکه

شهرک صنعتی جی

 

زیربنای بیش از 4000 متر مربع با دو دهانه جرثقیل 10 تن و یک دهانه15 متری دو طبقه به صورت سوله و بدون ستون وسط با بار سالن صنعتی متوسط و کف کامپوزیت.

                                                                                                  

 

ساختمان صنعتی کارخانه پنکه سازی

شهرک صنعتی سگزی

سوله صنعتی دهانه 46 متر با یک ستون در وسط و ارتفاع کنج 10 متر با دو جرثقیل 20 تن

 

کارگاه سوله سازی

فلاورجان

سوله با جرثقیل 30 تن و ساختمانهای اداری فلزی مجموعه بزرگ حمل و نقل شرکت هجرت

 

شرکت هجرت

شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

سوله 5 قلو با سه دهانه 16 متری دارای جرثقیل 10 تن و دو دهانه 18 متری به ارتفاع 9 متر و جرثقیل 20 تن

 

کارخانه ساخت پمپ

شهرک صنعتی بزرگ

                                                                                سوله سه قلو دهانه وسط 35 متری و ارتفاع 15 متر و دو بچه سوله به دهانه 25 متر و ارتفاع 10 متر در طرفین دارای جرثقیل 3تن

 

 

کارخانه ماشین سازی

شهرک صنعتی سگزی

سوله با دهانه 30 متر و ارتفاع 11 متر دارای جرثقیل 25 تن

 

سوله کارخانه پروفیل سازی

شهرک صنعتی رازی

سوله دو قلو + بچه سوله به ابعاد با دهانه 30 متر و ارتفاع 8 متر دارای جرثقیل 5تن

آقای ادهمی

3/6/94

 

 

سوله دهانه 12متر  و طول24متر و ارتفاع 7 متر دارای طبقه

آقای اسماعیلیان

12/6/94

 

پاوه کرمانشاه

سوله دهانه 23متر  و طول30متر و ارتفاع 13متر

آقای جباری

 

 

کمشچه

سوله دهانه 23 متر  و طول 23متر و ارتفاع 13 متر

آقای دادخواه

18/6/94

 

نایین

سوله دهانه 20متر  و طول48 متر و ارتفاع 6 متر

آقای شهیدی

26/6/94

 

رباط کریم

سوله دو دهانه44 متر  و طول120متر و ارتفاع 6 متر

آقای ابراهیمی

30/6/94

 

تهران

سوله یک دهانه همراه با بچه سوله به ابعاد 32 متر ،طول 7 متر و ارتفاع 4.5 متر

آقای به نیا

25/7/94

 

تهران

سوله یک دهانه به ابعاد 25 متر ،طول 24 متر و ارتفاع 10 متر

آقای به نیا

25/7/94

 

علویجه

سوله یک دهانه به ابعاد 20متر ،طول 60 متر و ارتفاع 8.5 متر با جرثقیل 3تن

آقای  آرامی

5/8/94

 

اصفهان

سوله یک دهانه به ابعاد 23 متر ،طول 38 متر و ارتفاع 10 متر با طبقه

آقای عنایتی

26/8/94

 

شهرضا

سوله یک دهانه همراه با دو بچه سوله، به ابعاد 30 متر ،طول 42 متر و ارتفاع 7 متر

آقای قریشی

12/8/94

 

گلپایگان

سوله یک دهانه به ابعاد 18 متر ،طول 42متر و ارتفاع 7متر

قریشی

19/8/94

 

رشت

سوله یک دهانه به ابعاد 50 متر ،طول 32 متر و ارتفاع 6متر

عسگری

1/9/94

 

ماهشهر

سوله سه دهانه به ابعاد 87متر ،طول 17متر و ارتفاع 6 متر

آقای پور عباس

7/10/94

 

شاهین شهر

سوله یک دهانه به ابعاد 15 متر ،طول 30 متر و ارتفاع 8 متر

آقای ریزانه

13/10/94

 

شهرضا

سوله یک دهانه به ابعاد 18 متر ،طول 40 متر و ارتفاع 7 متر

آقای آنالویی

21/10/94

 

دهق

سوله یک دهانه به ابعاد 25 متر ،طول 24 متر و ارتفاع 10 متر

راعی

23/10/94

 

شاهین شهر- شهرک بزرگ

سوله یک دهانه به ابعاد 18 متر ،طول 30 متر و ارتفاع 6 متر

آقای نجف پور

1/11/94

 

شهرک صنعتی جی

5 دهانه با جرثقیل 15 تن

دکرت یزدانبخش

4/11/94

 

گلپایگان

سوله 4 دهانه به ابعاد 54متر ،طول 24 متر و ارتفاع 6 متر

دکتر صفائی

4/11/94

 

دهق

سوله یک دهانه به ابعاد 13 متر ،طول 25 متر و ارتفاع 4متر

آقای بیگی4/11/94

 

شهرک صنعتی بزرگ

سوله دو دهانه به ابعاد 29متر ،طول 28 متر و ارتفاع 9 متر

آقای ذوالفقاری

30/9/94

 

گلپایگان

سوله یک دهانه به ابعاد 20متر ،طول 72 متر و ارتفاع 9 متر و دوسوله  یک دهانه به ابعاد 20متر ،طول 42 متر و ارتفاع 6 متر با جرثقیل 5 تن

آقای نیکبخت

15/11/94

 

 

سه سوله دو دهانه به ابعاد 40متر ،طول 50متر و ارتفاع 8 متر با طبقه و جرثقیل 10 تن

آقای امام جمعه

20/11/94

 

تنب بزرگ

سوله یک دهانه به ابعاد 20متر ،طول 24 متر و ارتفاع 7متر

آقای جعفر زاده15/11/94

 

شهرک صنعتی رازی

سوله دو دهانه به ابعاد 35متر ،طول 60متر و ارتفاع 8 متر با جرثقیل 20 تن

آقای حبیبی

18/12/94

 

 

سوله یک دهانه به ابعاد 12.5متر ،طول 27 متر و ارتفاع 10 متر

آقای بهرامی نیا

18/12/94

 

شهرک بزرگ

سوله دو دهانه به ابعاد 27متر ،طول 30متر و ارتفاع 7 متر

آقای باقری

17/1/95

 

شهرک رازی

سوله دو دهانه به ابعاد 42 متر ،طول 84متر و ارتفاع 8 متر

 

آقای حسن پور

17/1/95

 

شهرک برق و الکترونیک

سوله سه دهانه به ابعاد36 متر ،طول 25 متر و ارتفاع 8 متر

آقای موسوی

18/1/95

تجهیزات الکترونیکی

یاسوج

سوله یک دهانه به ابعاد 32 متر ،طول 24 متر و ارتفاع 5.5متر

آقای پاکنژاد

23/1/95

 

شهرک صنعتی بزرگ

سوله یک دهانه به ابعاد 19متر ،طول 50 متر و ارتفاع 8 متر

آقای عباسی

25/1/95

 

شیراز

سوله یک دهانه به ابعاد 15.33 متر ،طول 21متر و ارتفاع 5.5 متر

سوله سه دهانه به ابعاد 16 متر ،طول 24 متر و ارتفاع 5 متر

آقای حسینی

25/1/95

 

شهرک صنعتی ده سرخ

سوله دو دهانه به عرض 15 و طول 48متر، ارتفاع 6 متر مفید دارای طبقه

آقای بخشنده
25/1/95

صنایع غذایی

گلپایگان

سوله دو دهانه به ابعاد 15متر ،طول 42 متر و ارتفاع 5متر

آقای تقدسی

7/02/95

جرقویه –شهرک سپید دشت

سوله سه دهانه به ابعاد 15متر ،طول 24 متر و ارتفاع 6متر+ ساختمان اداری بتنی

آقای حیدر زاده

7/02/95

اصفهان- رشت

پست برق گلسار – طراح مهندس صادقی

شرکت صفا نیکو سپاهان

11/02/95

اصفهان

سوله تک دهانه به ابعاد 14.55متر ،طول 19.4 متر و ارتفاع 8.2متر

آقای شیرزاد

25/02/95

کردستان-عراق

سوله تک  دهانه به ابعاد 30متر ،طول 54 متر و ارتفاع 6متر

آقای ابراهیمی

31/02/95

اصفهان-دهیاری زیار

سوله تک دهانه به ابعاد 15متر ،طول 16 متر و ارتفاع 6متر

آقای قاسمی

3/03/95

پیرانشهر

سوله تک دهانه به ابعاد 35متر ،طول 66 متر و ارتفاع 10متر

آقای عزیزی

16/03/95

گلپایگان

سوله دو دهانه به ابعاد 15متر ،طول 60 متر و ارتفاع 6متر

دکتر صفایی

19/03/95

تهران

خرپا3 دهانه به ابعاد 15متر ،طول 44 متر و ارتفاع  5متر

آقای ابراهیمی

2/04/95

کوهپایه

سوله تک دهانه به ابعاد 24متر ،طول 60 متر و ارتفاع 6متر

فراشاهی

5/04/95

شاهرود

سوله قوسی به ابعاد 19متر ،طول 42 متر و ارتفاع 6متر

امینیان

19/04/95

کمشچه

سوله تک دهانه به ابعاد 23متر ،طول 12 متر و ارتفاع 6متر

دادخواه

95/04/27

شهرضا

سوله تک دهانه به ابعاد 15متر ،طول 8 متر و ارتفاع 8متر

حسن پور

02/05/95

گلپایگان

سوله تک دهانه به ابعاد 15متر ،طول 48 متر و ارتفاع 6متر

آقای فروغی

12/05/95

گلپایگان

سوله تک دهانه به ابعاد 15متر ،طول 72 متر و ارتفاع 6متر

آقای محمودی

12/05/95

اصفهان

سوله تک دهانه به ابعاد 20متر ،طول 30 متر و ارتفاع 6متر

حشمتی فر

14/05/95

تهران

سوله تک دهانه به ابعاد 35متر ،طول 60 متر و ارتفاع 6متر

فتوحی

19/05/95

تهران

سوله تک دهانه به ابعاد 15متر ،طول 48 متر و ارتفاع 6متر

فتوحی

23/05/95

مبارکه

سوله تک دهانه به ابعاد 10متر ،طول 54متر و ارتفاع 4متر

قلمزن

23/5/95

سگزی

سوله تک دهانه به ابعاد 15متر ،طول 48 متر و ارتفاع 8متر

انصاری

23/5/95

گلپایگان

سوله دو دهانه به ابعاد 15متر ،طول 42 متر و ارتفاع 6متر

دکتر صفایی

28/05/95

دولت اباد

سایبان خرپایی

خدادادی

26/5/95

ماهشهر

سوله تک دهانه به ابعاد 25متر ،طول 30 متر و ارتفاع 7متر

سلیمانی

17/9/95