ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنعتی

ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنعتی

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی

ماده 1- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- محدوده و حریم شهر، محدوده شهرک و روستا: مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384.

تبصره 1- در مورد شهرهای فاقد طرح هادی یا جامع تا زمان تهیه طرح جامع یا هادی، محدوده طرح‌های مصوب قبلی آن‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2- در مورد روستاها، محدوده مصوب طرح هادی روستایی ملاک عمل خواهد بود و برای روستاهای فاقد طرح هادی محدوده روستا تا زمان تهیه طرح هادی روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین می‌شود.

ب- سکونتگاه‌ها: کلیه شهرها، روستاها، شهرک‌های مسکونی و مجتمع‌های مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار ساکن می‌باشند. ملاک تشخیص جمعیت خانوار، آخرین سرشماری مرکز آمار ایران می‌باشد.

ج- کاربری صنایع: عرصه‌هایی در داخل و یا خارج شهرها و روستاها که بر اساس طرح‌های مصوب موضوع آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور ( موضوع تصویب‌نامه شماره 55837/ت/21414 هـ مورخ 20/10/1378 ) برای فعالیت‌های تولیدی و خدماتی اختصاص داده می‌شود.

د- مکان‌های صنعتی: عرصه‌هایی خارج از محدوده شهرها و روستاها که در طرح‌های جامع شهری و ناحیه‌ای حسب ضوابط مربوط برای استقرار فعالیت‌های صنعتی مجاز و مشروط تعیین‌شده‌اند.

هـ- شهرک صنعتی تخصصی: شهرکی که درزمینهٔ تولید یا خدمات صنعتی خاص و یا فعالیت‌های هم‌خانواده یا مکمل و واحدهای پژوهشی و فناوری و خدمات پشتیبانی آن ایجاد می‌شود.

و- ناحیه صنعتی روستایی: مطابق با آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی ( موضوع تصویب‌نامه شماره 116002/ت 35253 هـ مورخ 18/9/1358 ).

 

ز- حریم کمی و کیفی آب: مطابق بند ( خ ) اصلاحی ماده ( 1 ) آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آب‌رسانی، آبیاری و زهکشی ( موضوع تصویب‌نامه شماره 58977/ت 29101 هـ مورخ 18/12/1382 ).

ح- مناطق حساس ساحلی- دریایی: خورها، مصبها، خلیج‌ها، تالاب‌های ساحلی، رویشگاه‌های حرا، بسترهای علفی، صخره‌های مرجانی، مناطق تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی و نظایر آن‌ها واجد منابع حساس ساحلی و دریایی و یا وابسته به دریا می‌باشند و این حساسیت به‌واسطه تنوع زیستی، غنای جانداران، وجود گونه‌های در معرض خطر، آسیب‌پذیر و کمیاب، واقع‌شدن اجتماع‌های حیاتی در آستانه تحمل اکولوژیک در آن‌ها، حساسیت به آلاینده‌ها، کندی ترمیم آسیب‌های واردشده بر محیط‌زیست و مشکلات ناشی از پاک‌سازی از آلاینده‌های محیطی آن‌ها می‌باشد.

ط- فناوری زیست‌محیطی: تولید یا فرآیندی از تولید که منجر به حذف، پیشگیری، کاهش یا تخفیف اثرات منفی ناشی از فعالیت‌های انسانی بر محیط‌زیست گردد، فرآیندهایی که منتج به تولید مواد زائد جامد کمتر، مصرف کمتر منابع و درنهایت کارایی بالاتر شوند.

ی- منطقه بندی ایران برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی: بر اساس طرح کالبدی ملی و منطقه‌ای ایران موضوع مصوبه مورخ 25/12/1375 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کشور به ده منطقه به شرح جدول پیوست شماره ( 1 ) که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران » تائید شده است تقسیم گردیده است.

ماده 2- واحدهای صنعتی و تولید به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

1- غذایی

2- نساجی

3- چرم

4- سلولزی

5- فلزی

6- کانی غیرفلزی

7- شیمیایی

8- دارویی

9- برق و الکترونیک

10- کشاورزی

11- ماشین‌سازی

12- نوین ( نانو و بیوتکنولوژی )

13- نفت و گاز و پتروشیمی

14- بازیافت

ماده 3- صنایع بر اساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسائل زیست‌محیطی در گروه‌های ذکرشده در ماده ( 2 ) این تصویب‌نامه در رده‌هایی با مشخصات زیر قرار می‌گیرند:

رده 1- واحدهای این رده مجاز می‌باشند تا در کاربری‌های صنعتی یا کارگاهی داخل شهرها و روستاها یا مکان‌های صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند.

رده‌های 2 و 3- واحدهای این رده‌ها مجازند در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مکان‌های صنعتی در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری‌ها به شرح جدول پیوست شماره ( 2 ) که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران » تأییدشده است استقرار یابند.

رده‌ها 4 و 5 و 6- واحدهای این رده‌ها مجازند در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و یا مکان‌های صنعتی مصوب تعیین‌شده در خارج از حریم مصوب شهر و خارج از محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربرها به شرح جدول پیوست شماره ( 2 ) استقرار یابند.

تبصره 1- در مناطقی که فاقد شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی می‌باشند واحدهای مشمول رده‌های ( 2 )، ( 3 )، ( 4 )، ( 5 ) و ( 6 ) می‌توانند با رعایت حداقل فواصل از مراکز و اماکن به شرح جدول پیوست شماره ( 2 ) در سایر مکان‌های صنعتی تعیین‌شده در خارج از حریم مصوب شهر ( در خصوص رده‌های « 2 » و « 3 » خارج از محدوده شهر ) و روستا استقرار یابند.

تبصره 2- واحدهای کشاورزی مشمول رده‌های ( 2 )، ( 3 )، ( 4 )، ( 5 ) و ( 6 ) می‌توانند با رعایت فواصل به شرح جدول پیوست شماره ( 2 ) در خارج از شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی و یا در داخل مجتمع‌های تخصصی و مجتمع‌های تولیدی کشاورزی مستقر شوند.

رده 7- محل پیشنهادی جهت استقرار واحدهای این رده در خارج از محدوده شهر و روستا با توجه به فرآیند تولید، توپوگرافی منطقه، شرایط اقلیمی، ظرفیت قابل‌تحمل محیط‌زیست، جهت بادهای غالب، جهات توسعه شهری و سایر ملاحظات زیست‌محیطی، به‌صورت موردی توسط اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان به شرح جدول پیوست شماره ( 1 ) و بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر می‌گردد موردبررسی کارشناسی و اعلام نظر قرار می‌گیرد.

تبصره 3- استقرار صنایع در اراضی مستعد کشاورزی منطبق با قوانین و مقررات، مستلزم کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

تبصره 4- احداث و استقرار واحدهای این رده صرفاً در شهرک‌های صنعتی تخصصی مجاز است.

ماده 4- در چارچوب ضوابط شهرک‌های صنعتی، احداث هر نوع واحد تولیدی و صنعتی به‌استثنای صنایع رده ( 7 ) در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی مشروط به اینکه شهرک دارای طرح‌های منطقه بندی استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی، فضای سبز و سیستم مرکزی تصفیه فاضلاب باشد، بلامانع است. متقاضیان احداث شهرک‌های صنعتی هم‌زمان با اخذ مجوز احداث موظف به طراحی سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی بوده و باید پس از واگذاری پنجاه‌درصد ( 50% ) واحدها و به بهره‌برداری رسیدی سی درصد ( 30% ) آن‌ها و وجود حداقل ( 100 ) مترمکعب فاضلاب در روز، نسبت به احداث سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی اقدام نمایند.

ماده 5- تا زمان بهره‌برداری سیستم مرکزی تصفیه فاضلاب هر واحد باید نسبت به راه‌اندازی سیستم پیش‌تصفیه فاضلاب و دفع فاضلاب و دفع فاضلاب خود اقدام نماید. منطقه بندی شهرک‌های صنعتی باید با توجه به نوع آلودگی‌ها بر اساس جدول استقرار منطقه‌ها به شرح جدول پیوست شماره ( 3 ) که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران » تأییدشده است، صورت گیرد.

ماده 6- استقرار واحدهای آب‌برو فاضلاب زا ( به‌استثنای واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ) در داخل دشت‌ها و آبخوان‌های ممنوعه و بحرانی کشور که توسط وزارت نیرو اعلام می‌شود، منوط به اخذ مجوز وزارت نیرو و موافقت سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌باشد ماده 7- فهرست رده‌بندی صنایع به شرح پیوست شماره ( 4 ) که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران » تأییدشده است، تعیین می‌شود. چنانچه واحد تولیدی و صنعتی در فهرست یکی از کدهای مندرج در این ضوابط اشاره نشده باشد به‌منظور تعیین کد جدید و یا تطبیق آن با کدهای موجود، موضوع در کمیته‌ای به مسئولیت سازمان حفاظت محیط‌زیست و با مشارکت نماینده تام‌الاختیار ارگان ذی‌ربط صادرکننده جواز مطرح و تصمیم‌گیری خواهد شد.

ماده 8- در مواردی که امکان اجرای ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد، مراتب در کارگروهی به ریاست معاون امور عمرانی استانداری و نمایندگان ادارات کل صنایع و معادن، حفاظت محیط‌زیست، راه و شهرسازی، نیرو ( رئیس شورای انسجام‌بخشی استان )، نفت ( با معرفی وزارت نفت ) و جهاد کشاورزی موردبررسی قرار می‌گیرد تا با در نظر گرفتن مواردی از قبیل فرآیند تولید، توپوگرافی منطقه، شرایط اقلیمی، ظرفیت قابل‌تحمل محیط‌زیست، جهت باد غالب و گسترش شهرها در مورد محل استقرار صنایع رده‌های ( 1 ) تا ( 3 ) موضوع ماده ( 3 ) این آیین‌نامه تصمیم‌گیری نمایند. دبیرخانه این کارگروه در اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان خواهد بود.

تبصره- چنانچه کارگروه مذکور بر استقرار صنایع رده‌های ( 4 ) تا ( 7 ) موضوع ماده ( 3 ) این آیین‌نامه خارج از ضوابط فوق اصرار داشته باشد، موضوع به کمیسیون متشکل از افراد متناظر در مرکز در سطح معاونین وزرا به ریاست معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست جهت تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.

ماده 9- مراجع صادرکننده مجوز تأسیس واحدهای صنعتی و تولیدی موظف‌اند قبل از استقرار واحد، موضوع را از ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان‌ها استعلام نمایند. ادارات یادشده موظف‌اند در صورت وجود مغایرت با ضوابط استقرار، ظرف دو هفته از تاریخ وصول استعلام، موارد مغایرت را اعلام نمایند، عدم اعلام مغایرت در مهلت یادشده به‌منزله موافقت تلقی می‌شود.

ماده 10- مراجع صادرکننده جواز تأسیس ( به‌استثنای واحدهای صنعتی متقاضی استقرار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ) مکلف‌اند در هنگام صدور جواز تأسیس سایر قوانین و مقرراتی را که متقاضی موظف به رعایت آن می‌باشد ازجمله: اخذ کاربری مصوب از کمیسیون موضوع ماده ( 13 ) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها- مصوب 1356- اخذ پروانه ساختمانی از مرجع صدور جواز تأسیس، اخذ پایان کار ساختمانی از مرجع صدور پروانه ساختمانی، اخذ موافقت صدور پروانه بهره‌برداری از مراجع مربوط ( محیط‌زیست و دستگاه صادرکننده ) را در ظهر جواز صادره به متقاضی درج نماید.

ماده 11- کلیه مراجع و دستگاه‌های متولی استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی و نیز مراجع صدور جواز تأسیس مکلف‌اند در صورت وجود شهرک یا ناحیه صنعتی نسبت به هدایت متقاضیان به مناطق یادشده اقدام و از استقرار پراکنده واحدهای مذکور ممانعت نمایند.

ماده 12- تصویب‌نامه‌های شماره 64677/ت 18591 هـ مورخ 26/12/1378، شماره 11359/ت 23415 هـ مورخ 21/3/1380 و شماره 27965/ت 32010 هـ مورخ 16/7/1381 با اعمال اصلاحات این آیین‌نامه همچنان به قوت خود باقی است.

 

 

 

 

 

 

پیوست شماره 1

جدول شماره 1: منطقه بندی ایران جهت استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی بر اساس طرح کالبدی ملی و منطقه‌ای ایران موضوع مصوبه مورخ 25/12/1375 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ردیف

منطقه

نام استان‌ها

1

آذربایجان

1- اردبیل 2- آذربایجان غربی 3- آذربایجان شرقی

2

زاگرس

1- لرستان 2- کردستان 3- ایلام 4- همدان 5- کرمانشاه

3

خوزستان

1- کهگیلویه و بویر احمد 2- خوزستان

4

فارس

فارس

5

البرز جنوبی

1- قزوین 2- تهران 3- البرز 4- سمنان 5- قم 6- مرکزی 7- زنجان

6

مرکزی

1- اصفهان 2- یزد 3- چهارمحال و بختیاری

7

جنوب شرقی

1- کرمان 2- سیستان و بلوچستان

8

ساحلی شمال

1- مازندران 2- گیلان 3- گلستان

9

ساحلی جنوب

1- هرمزگان 2- بوشهر

10

خراسان

1- خراسان رضوی 2- خراسان جنوبی 3- خراسان شمالی

 

پیوست شماره 2

جدول شماره 2: حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی

 

 

فاصله از مراکز مختلف به متر

ردیف

اماکن و مراکز

رده 1

رده 2

رده 3

رده 4

رده 5

رده 6

1

 

سکونتگاه‌ها

مرکز استان ( آخرین محدوده سکونتگاه )

-

500

1000

1500

2000

2500

2

مرکز شهرستان ( آخرین محدوده سکونتگاه )

-

250

500

1000

1500

2000

3

شهر

-

200

500

1000

1500

2000

4

روستا

-

200

500

1000

1000

1500

5

مراکز درمانی و آموزشی

-

200

500

750

1000

1500

6

مراکز نظامی

50

200

500

750

1000

1500

7

پارک ملی- تالاب- دریاچه- اثر طبیعی ملی

150

150

500

1000

1500

2000

8

پناهگاه حیات‌وحش- منطقه حفاظت‌شده

-

150

200

250

500

1000

9

رودخانه دائمی غیر شرب

100

100

150

150

250

500

10

رودخانه دائمی آب شرب

150

150

500

1000

1500

2000

11

چاه‌های آب شرب- کشاورزی و قنوات

50

100

150

200

250

500

 

بخشنامه اجراي ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتي و توليدي

( موضوع تصویب‌نامه شماره 78946/ت 39127 ه مورخ 15/4/1390 هیئت‌وزیران )

1- واحدهاي صنعتي و توليدي غير مزاحم و غير آلاينده رده ( 1 ) موضوع ماده ( 3 ) مصوبه با رعايت بند ( 20 ) ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334، می‌توانند با تشخيص اداره كل حفاظت محیط‌زیست استان در کاربری‌های مجاز كه در طرح‌های جامع و هادي شهر و روستا تعیین‌شده است، استقرار يابند.

2- استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي در شهرک‌های صنعتي قديمي فاقد زون بندي با تشخيص اداره كل حفاظت محیط‌زیست استان و هماهنگي مديريت شهرك صنعتي خواهد بود. ليكن براي شهرک‌های صنعتي جديد الزامي می‌باشد.

3- واحدهاي آلاینده‌ای كه بنا به تشخيص اداره كل حفاظت محیط‌زیست استان به علت ايجاد مزاحمت براي ساير واحدها، نمی‌توانند در داخل شهرک‌ها و نواحي صنعتي استقرار يابند. استقرار آن‌ها در خارج از شهرک‌های صنعتي با رعايت فواصل تعیین‌شده بلامانع می‌باشد.

4- آن دسته از واحدهاي صنعتي ( نظير کانی‌های غیرفلزی ) كه ماهيتاً وابسته به معادن هستند بنا به تشخيص اداره كل می‌توانند خارج از شهرک‌ها و نواحي صنعتي برحسب نوع رده با رعايت فواصل تعیین‌شده استقرار يابند.

5- رده‌های 1 تا 3 صنايع ماشین‌سازی ( گروه 11000 ) فقط در حد خدمات ماشین‌کاری و تراشكاري می‌باشد.

تبصره- بررسي كليه واحدهاي توليدي فلزي بر اساس گروه صنايع فلزي ( گروه 5000 ) ملاك عمل می‌باشد.

6- فاصله از جاده‌ها صرفاً رعايت حريم تعیین‌شده مصوب توسط وزارت راه و شهرسازي و موافقت اداره كل مربوطه می‌باشد.

7- منظور از تالاب در جدول شماره 2 ضوابط استقرار صنايع تالاب‌های بین‌المللی ثبت‌شده در كنوانسيون بین‌المللی رامسر می‌باشد.

8- دستورالعمل شماره 19 ابلاغيه شماره 16365-11 مورخ 20/3/1387 شوراي معاونين سازمان قابليت اجرايي دارد.

9- در ارتباط با نحوه تعيين رده‌بندی واحدهاي توليدي و صنعتي، ادارات كل حفاظت محیط‌زیست استان می‌توانند ضمن تطبيق موارد مشابه با رده‌بندی‌های موجود در ضوابط جديد و تشخيص تشابه نسبت به تعيين رده‌بندی استقرار واحد اقدام نمايند. در غير اين صورت ضروري است اداره كل حفاظت محیط‌زیست استان جهت تعيين رده‌بندی موضوع را با كليه سوابق ( شامل تصوير جواز تأسیس واحد، پرسشنامه زیست‌محیطی تکمیل‌شده توسط متقاضي و مورد تأیید اداره كل حفاظت محیط‌زیست استان مربوطه به همراه شرح دقيق فرآيند توليد و تعيين رده پيشنهادي ) به دفتر ارزيابي زیست‌محیطی ( دبيرخانه ضوابط استقرار صنايع ) ارسال نمايند.

10- استقرار واحدهاي صنعتي رده ( 7 ) در داخل مناطق ويژه اقتصادي كه داراي مجوز و يا داراي تأییدیه ارزيابي زیست‌محیطی می‌باشند،‌ استقرار هر واحد با رعايت مفاد دستورالعمل رده 7 ( موضوع ابلاغيه شماره 18450/90 مورخ 29/4/1390 )، بلامانع است.

11- استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي رده‌های 1 تا 3 در مستثنيات داخل مناطق تحت مديريت سازمان در صورت تأیید معاونت محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان، صرفاً براي صنايع پاك و سازگار با محیط‌زیست و توسعه پايدار و با رعايت ضوابط استقرار بلامانع می‌باشد

12- در خصوص اجراي ماده 9 ضوابط استقرار، دستگاه اجرايي صدور جواز تأسیس بايد ضمن ارسال رونوشت جواز تأسیس موقعيت مكاني واحد ( نظير مختصات جغرافيايي، فاصله از ساير کاربری‌ها و ... ) را نيز به اداره كل اعلام نمايد و اداره كل در صورت مغايرت واحد با ضوابط، اعلام نظر خواهد نمود.

تبصره- مدت‌زمان تعیین‌شده به مدت 2 هفته در ماده 9، از زمان تكميل پرونده می‌باشد.

13- به استناد ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر است سازمان ضوابط و استانداردهاي زیست‌محیطی مشخص را از طريق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردي به دستگاه‌های اجرايي اعلام نمايد و تمامي دستگاه‌ها ملزم به رعايت آن خواهند بود و از سال دوم برنامه 5 ساله پنجم توسعه نيازي به استعلام از اداره كل حفاظت محیط‌زیست استان به‌استثنای واحدهاي رده 7 نخواهد بود. بديهي است تا زمان ابلاغ ضوابط از طريق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردي به دستگاه‌های اجرايي، كماكان استعلام از ادارات كل حفاظت محیط‌زیست استان طبق روال قبل صورت پذيرد.

14- در صورت عدم رعايت ضوابط استقرار صنايع توسط دستگاه‌های اجرايي و استقرار و فعاليت واحدهاي صنعتي و توليدي، اداره كل حفاظت محیط‌زیست استان مطابق مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا نسبت به تعطيلي واحد اقدام نمايد و مسئوليت عدم رعايت ضوابط با دستگاه صادرکننده جواز تأسیس خواهد بود.

15- منظور از چاه‌ها و قنوات كشاورزي در جدول شماره 2 ضوابط، چاه‌ها و قنواتي هستند كه صرفاً براي مزارع و باغات كشاورزي مورداستفاده قرار می‌گیرند.

16- استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي در حريم چاه‌ها و قنوات كشاورزي در صورت تغيير كاربري به صنعتي و يا واحد توليدي كشاورزي و با موافقت سازمان جهاد كشاورزي يا شركت سهامي آب منطقه‌ای استان بلامانع خواهد بود.

17- ملاك تشخيص كاربري كشاورزي، نظر سازمان جهاد كشاورزي استان و ادارات تابعه آن می‌باشد.

18- نحوه اجراي ماده 8 ضوابط استقرار صنايع بر اساس دستورالعمل پيوست شماره ( 1 ) اين بخش‌نامه می‌باشد.

19- واحدهاي صنعتي رده ( 7 ) می‌بایست صرفاً در خارج از حريم شهر با رعايت مفاد 5 دستورالعمل رده 7 ( موضوع ابلاغيه شماره 18450/90 مورخ 29/4/1390 ) استقرار يابند.

20- منظور از كلمه اين رده در تبصره 4 ماده 3 ضوابط استقرار، رده 7 می‌باشد كه این‌گونه واحدها بايد خارج از شهرک‌ها و نواحي صنعتي استقرار يابند ليكن اگر شهرك صنعتي تخصصي ( به‌عنوان‌مثال شهرك تخصصي صنايع غذايي، شهرك تخصصي فولاد و ... ) وجود داشته باشد با رعايت موارد بند 19 اين بخشنامه استقرار آن‌ها در داخل این‌گونه شهرک‌ها بلامانع است.

21- نظر به اينكه ضوابط واحدهاي خدماتي در حال تدوين می‌باشد ضروري است تا تصويب ضوابط واحدهاي خدماتي كما في السابق اقدام شود.

22- نحوه تعيين تعرفه حق‌الزحمه كارشناسي بر اساس مصوبه شماره 157 مورخ 31/1/1377 شوراي عالي حفاظت محیط‌زیست مطابق جدول مربوطه و معادن آن به شرح ( « الف » معادل رده 1 )، ( « ب » و « ج » معادل رده 2 و 3 )، ( « د » و « ه » معادل رده 4 و 5 )، ( « و » معادل رده 6 و 25 ساعت كار كارشناسي ) و ( رده 7 معادل پروژه‌های بزرگ توليدي و عمراني- براي طرح‌های مشمول ارائه ارزيابي زیست‌محیطی 100 ساعت كار كارشناسي و براي پروژه‌های مشمول ارائه گزارش توجيهي زیست‌محیطی 50 ساعت كار كارشناسي ) خواهد بود.

23- مرجع تعيين کاربری‌های صنعتي و يا مکان‌های صنعتي جهت استقرار صنايع برحسب موقعیت‌های تعیین‌شده، طرح‌های مصوب جامع شهري و هادي روستايي بوده و متولي آن‌ها در خصوص طرح‌های جامع شهري اداره كل راه و شهرسازي استان و در خصوص طرح‌های هادي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان می‌باشد.

24- شهرها و روستاهايي كه فاقد کاربرهای صنعتي اعم از شهرك يا ناحيه صنعتي و يا مكان صنعتي باشند برحسب نوع رده مطابق ضوابط تعیین‌شده می‌توانند با رعايت فواصل تعیین‌شده در ساير کاربری‌های مجاز استقرار يابند.

25- نحوه استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي در مراكز سكونتي زير 20 خانوار برحسب نوع رده صنعتي با رعايت نصف ( 50% ) فواصل تعیین‌شده در جدول شماره 2 ضوابط استقرار صنايع خواهد بود.

26- با توجه به تصويب جدول منطقه بندي كشور جهت ضوابط استقرار صنايع، از آنجائی که تدوين ضوابط منطقه‌ای در دست تهيه می‌باشد، ضروري است ادارات كل حفاظت محیط‌زیست برحسب نوع منطقه نسبت به ارسال پیشنهاد‌ها مربوطه به معاونت محیط‌زیست انساني اقدام تا مراتب پس از بررسي و جمع‌بندی در دبيرخانه ضوابط استقرار، جهت تصويب به كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محیط‌زیست ارسال گردد.

27- به استناد ماده 7 ضوابط استقرار صنايع، فهرست رده‌بندی صنايع به شرح پيوست شماره ( 2 ) در دبيرخانه كميته ماده 7 مستقر در معاونت محیط‌زیست انساني موردبازنگری و اصلاح قرار گرفت. بديهي است هرگونه اصلاح و يا تعيين كد جديد در فهرست رده‌بندی به‌صورت دوره‌ای با آخرين ويرايش از طريق دبيرخانه مذكور به كليه استان‌ها اعلام خواهد شد و از تاريخ ابلاغ، آخرين نسخه فهرست رده‌بندی ملاك عمل خواهد بود.

28- ساير قوانين و مصوبات مرتبط با استقرار صنايع ( شامل محدوده ممنوعه شعاع 120 كيلومتري تهران و اصلاحات بعدي آن، محدوده ممنوعه شعاع 50 كيلومتري اصفهان، محدوده ممنوعه شعاع 30 كيلومتري اراك و ... ) كه در ماده 12 ضوابط استقرار صنايع به لغو آن‌ها اشاره نگرديده است به قوت خود باقي می‌باشد.

29- ساير دستورالعمل‌های مرتبط با ضوابط استقرار صنايع كه مغاير با اجراي ضوابط جديد می‌باشد، از تاريخ صدور اين بخشنامه لغو می‌گردد.

30- لازم به ذكر است اصلاحات لازم در خصوص ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع با توجه به نظرات ادارات كل حفاظت محیط‌زیست استان در دست تهيه است كه پس از تدوين جهت تصويب به كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محیط‌زیست ارسال خواهد شد.

ضوابط و معيارهاي استقرار واحدهاي خدماتي:

1- واحدهاي خدماتي كليه رده‌ها می‌توانند با رعايت فواصل تعیین‌شده براي سکونتگاه‌ها، رديف 1 تا 6 جدول پيوست شماره 2، ( موضوع تصویب‌نامه شماره 78946/ت 39127 ه مورخ 15/4/1390 هیئت‌وزیران ) در داخل و يا خارج از شهرک‌ها و نواحي صنعتي ( رده 1 در داخل و خارج محدوده مصوب شهر و روستا و يا حريم مصوب شهر و رده‌های 2 و 3 در داخل يا خارج حريم مصوب شهر و محدوده مصوب روستا و بالاتر از آن در خارج از حريم مصوب شهر و محدوده مصوب روستا به‌استثناء مواردي كه در جدول رده‌بندی مشخص‌شده‌اند ) در کاربری‌های مختلف استقرار يابند.

تبصره 1- رعايت فاصله از رودخانه‌های دائمي شرب و غير شرب بر اساس دستورالعمل تعيين حريم كيفي آب‌های سطحي ( موضوع تصویب‌نامه شماره 58977/ت 29101 ه مورخ 18/12/1382 ) خواهد بود.

تبصره 2- آن دسته از واحدهاي خدماتي كه داراي فاضلاب صنعتي و بهداشتي می‌باشند رعايت فواصل تعیین‌شده براي قنات و چاه آب شرب مطابق جدول پيوست شماره 2، ( موضوع تصویب‌نامه شماره 78946/ت 39127 ه مورخ 15/4/1390 هیئت‌وزیران ) الزامي است.

تبصره 3- رعايت فواصل از مناطق تحت مديريت سازمان در خصوص رده‌های 1 تا 3 بر اساس نظر اداره كل حفاظت محیط‌زیست استان و بالاتر از آن بر اساس نظر معاونت محیط‌زیست طبيعي و تنوع زيستي خواهد بود.

2- اعمال ضوابط براي واحدهاي خدماتي رده 7 بر اساس دستورالعمل رده 7 ( موضوع ابلاغيه شماره 18450/90 مورخ 29/4/1390 ) خواهد بود.

3- برخي از مواردي كه در بخشنامه شماره 23874/90 مورخ 30/5/1390 ابلاغ گرديده است و با واحدهاي خدماتي انطباق دارد در خصوص واحدهاي خدماتي نيز می‌تواند مورد ملاك عمل قرار گيرد.

4- واحدهاي خدماتي شامل مصوبه‌های محدوديت استقرار صنايع، نظير شعاع 120 كيلومتري تهران، 50 كيلومتري اصفهان و غيره نمی‌باشد.

 

 

دستورالعمل اجرايي ماده 8 ضوابط و معيارهاي استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي

 

( موضوع تصویب‌نامه شماره 78946/ت 39127 ه مورخ 15/4/90 هیئت محترم وزيران )

ماده 1- چنانچه در موارد استثنايي، شرايط تطبيق ضوابط استقرار و تصمیم‌گیری براي استقرار واحد صنعتي و توليدي وجود نداشته باشد و يا مكان پيشنهادي براي استقرار واحد مذكور ( با توجه به در نظر گرفتن فرآيند توليد، توپوگرافي منطقه، شرايط اقليمي، ظرفيت قابل‌تحمل محیط‌زیست، جهت بادهاي غالب و گسترش شهري )، در صورت فعاليت واحد، از تأثیرپذیری كمي بر محيط برخوردار باشد و تأمین فواصل لازم بر اساس جدول شماره 2 ضوابط، براي واحد موردنظر ميسر نباشد، اداره كل حفاظت محیط‌زیست استان براي اعلام نظر می‌تواند درخواست متقاضي را بر اساس مواد اجرايي اين آئین‌نامه، به شرح زير موردبررسی قرار داده و تصمیم‌گیری نمايد.

ماده 2- با عنايت به مفاد ماده يك اين آئین‌نامه، چنانچه فعاليت واحد صنعتي و توليدي در رده‌های ( 1 ) تا ( 3 ) موضوع ماده 3 ضوابط استقرار صنايع قرار داشته باشد، موضوع می‌تواند بدون اخذ نظر معاونت محیط‌زیست انساني در كارگروه ماده 8 استاني ضوابط استقرار صنايع موردبررسی و تصمیم‌گیری قرار گيرد.

تبصره- با عنايت به مفاد ماده 12 ضوابط استقرار صنايع و لغو مصوبه شماره 27965/ت 32010 ه مورخ 8/5/84 هیئت محترم وزيران، اعمال تقليل كد ( رده ) ضوابط استقرار در مورد مفاد اين ماده مجاز نمی‌باشد.

ماده 3- با توجه به مفاد ماده يك، در خصوص واحدهايي كه فعاليت آن‌ها با رده‌های ( 4 ) تا ( 7 ) موضوع ماده 3 مصوبه ضوابط استقرار صنايع تطابق دارد، اداره كل موضوع را با كليه مستندات به شرح زير، جهت بررسي در كارگروه ستادي ماده 8 ضوابط استقرار صنايع ( مستقر در معاونت محیط‌زیست انساني ) ارسال نمايد.

الف- تكميل و ارسال پرسشنامه زیست‌محیطی ( نمونه پيوست ) كه توسط كارشناسان ادارات كل حفاظت محیط‌زیست استان تكميل و به امضاي مدیرکل محیط‌زیست استان رسيده و ممهور به مهر اداره كل محیط‌زیست استان گرديده است.

ب- اعلام دلايل عدم تطابق استقرار واحد متقاضي با ضوابط استقرار و نظر كارشناسي اداره كل محیط‌زیست استان.

ج- ارسال يك نسخه خوانا از تصوير جواز تأسیس صادره واحد متقاضي.

 

دستورالعمل ماده 3 ضوابط و معیارهای استقرار صنایع تصویب‌نامه شماره

78946/ت 39127 ه مورخ 15/4/1390 هیئت‌وزیران

 

 1. آن دسته از واحدهایی که بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت محیط‌زیست یا هیئت محترم وزیران مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی می‌باشند بر اساس آیین‌نامه مربوطه موردبررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند.
 2. آن دسته از واحدهایی که در این رده قرار دارند و مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی نمی‌باشند ضروری است متقاضی بر اساس پیوست شماره 1 این دستورالعمل نسبت به تهیه گزارش توجیهی زیست‌محیطی اقدام و موضوع در کارگروه کارشناسی اداره کل متشکل از مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان (رئیس کارگروه)، معاون محیط‌زیست انسانی اداره کل (دبیر کارگروه) نماینده معاونت محیط طبیعی اداره کل، کارشناس مسئول اداره کل مرتبط با موضوع و مجری طرح (در صورت لزوم صرفاً جهت ارائه توضیحات) موردبررسی کارشناسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
 3. استقرار شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی حداکثر تا مساحت 30 هكتار و بدون طرح توسعه صرفاً جهت استقرار رده‌های 2،1 و 3 و با اولويت انتقال واحدهاي توليدي و صنعتی آلاينده و مزاحم داخل محدوده شهر و يا روستا، در خارج از محدوده شهر و با رعایت حداقل فواصل رده 4 مطابق جدول شماره 2 پیوست مصوبه ضوابط استقرار صنایع و همچنین رعایت مفاد بند 1 و 2 این دستورالعمل بلامانع می‌باشد.
 4. استقرار شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی با ایجاد واحدهای بالاتر از رده 3 در خارج از حریم شهر و با رعایت حداقل فواصل رده 6 مطابق جدول شماره 2 پیوست مصوبه ضوابط استقرار صنایع و همچنین رعایت مفاد بند 1 و 2 این دستورالعمل بلامانع می‌باشد.
 5. برای کلیه واحدهای رده 7 ماده 3 به‌استثنای رديف 3 اين دستورالعمل، تعیین فواصل بر اساس مطالعات و بررسی کارشناسی می‌باشد و رعایت حداقل فواصل رده 6 مطابق جدول شماره 2 پیوست مصوبه ضوابط استقرار صنایع الزامی می‌باشد.

فهرست مندرجات گزارش توجیهی زیست‌محیطی (حداكثر در 25 صفحه)

 1. عنوان طرح یا پروژه
 2. کارفرما و مجری طرح (آدرس، تلفن و فاکس)
 3. محل و مساحت اجرای طرح و تعیین آن بر روی نقشه توپوگرافی 25000/1 با ذکر تعیین فواصل از سایر کاربری‌ها
 4. تشریح فرآیند تولید و نوع محصولات تولیدی با ارائه فلودیاگرام
 5. فازبندی کلی و زمان‌بندی اجرای طرح یا پروژه در فاز ساخت و بهره‌برداری
 6. پلان جانمایی تأسیسات طرح یا پروژه با کلیه تأسیسات وابسته
 7. طریقه و محل تأمین منابع مصرفی شامل مواد اولیه، آب مصرفی، سوخت و انرژی
 8. برآورد نیروی انسانی
 9. بررسی اجمالي وضعیت محیط‌زیست طبیعی و بیولوژیکی منطقه ( اقلیم (آب‌وهوا) گلباد، ارتفاع، شیب، منابع آب، خاک، پوشش گیاهی و جانوری و...)
 10. تشريح موقعیت طرح نسبت به مناطق تحت مدیریت سازمان و تعیین آن بر روی نقشه
 11. تشريح اجمالي وضعیت محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 12. تصريح میزان پاک‌تراشی، خاک‌برداری و نحوه دپو نخاله‌های ساختمانی
 13. ارائه برنامه مدیریت و پایش زیست‌محیطی با تأکید بر مدیریت پسماند (نوع، حجم، طریقه و محل دفع)، پساب (نوع، حجم، طریقه و محل دفع)، کنترل آلودگی هوا (نوع، حجم، طریقه و نحوه کنترل یا نوع سیستم‌های کنترلی)
 14. مدارک و مستندات موردنیاز شامل: تصویر سند مالکیت محل اجرای طرح، جواز تأسیس یا موافقت‌نامه دستگاه ذی‌ربط، پرسشنامه زیست‌محیطی، تصویر مجوز تأمین آب و ...