پروژه تولید قطعات

مشخصات پروژه

عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان محل اجرا کارفرما وضعیت پروژه
پروژه تولید قطعات اصفهان-میمه مهندس نمازی پایان یافته